af Inge Røpke

Penges funktioner
For at starte med den måde, hvorpå penge ofte omtales i de traditionelle økonomiske lærebøger, så lægges der her vægt på penges aktuelle funktioner. Penge er et værdimål som for eksempel kroner og øre, der kan bruges som måleenhed for priser. Desuden har penge generel købekraft, så de kan bruges som lovligt betalingsmiddel, der kan indfri gæld og dermed også fungere som omsætningsmiddel, der understøtter handelen med varer og tjenester. Nogle gange bruges det mere mundrette begreb byttemiddel i stedet for betalingsmiddel, men det er lidt misvisende, fordi det lægger op til, at byttemidlet er noget materielt, der skifter hænder. Det er sjældent tilfældet i dag, hvor penge fungerer som en transmissionsmekanisme, mens for eksempel kreditkortet ikke udveksles i transaktionen. For at fungere som betalingsmiddel må penge være likvide i den forstand, at de ikke først skal omveksles til noget andet, før de kan bruges til betaling.

Endelig kan penge bruges som værdiopbevaringsmiddel, ikke bare i forbindelse med den daglige omsætning af varer og tjenester på kort sigt, men også til opbevaring af værdi over en længere periode. Det kræver, at penge er forholdsvis værdifaste. I funktionen som værdiopbevaringsmiddel har penge mange konkurrerende alternativer, der som regel er karakteriseret ved bedre muligheder for afkast kombineret med større risiko for, at de kan tabe i værdi.

Når man ser på, hvad der opfylder disse tre funktioner for den private sektor (husholdninger, ikke-finansielle virksomheder og kommuner) i Danmark i dag, så består de lovlige betalingsmidler af danske sedler og mønter. Desuden betragtes anfordringsindskud i bankerne reelt som lige så likvide, og langt hovedparten af betalingerne foretages gennem overførsler af bankindeståender. Dertil kommer mange andre aktiver, der også medregnes som penge i mere bred forstand, fordi de ret let kan veksles til de mest likvide betalingsmidler. Det gælder for eksempel tidsindskud i bankerne og obligationer med kort løbetid. Der er et helt hierarki af aktiver, der kan ordnes efter deres grad af likviditet set fra den private sektors side. Imidlertid er graden af likviditet afhængig af de økonomiske konjunkturer. Hvis krisetider øger risikoen for, at et værdipapir taber i værdi, er det ikke så tæt på at være penge som i opgangstider.

Næste afsnit: Penges oprindelse